PANALANGIN

Pinupuri ka po namin Panginoon sa lahat ng mga pagpapala Ninyo sa amin. Sa Inyong kapatawaran na patuloy na iginagawad sa amin, maraming maraming salamat po…

aming Panginoon, muli sa pagkakataong ito ay lumalapit kami sa Inyo.Kayo po ang nakakaalam ng nilalaman ng aming puso at nakakabatid sa aming mga pangangailangan.Patuloy po kaming lumalapit at nakikiusap sa Inyo na kami ay inyong pagpalain.Kung kami man po ay nakakaranas ng mga suliranin lalo na sa pinansyal na aspeto ng aming buhay, ay patuloy ang paninikluhod namin sa Inyo,maawain naming Dios na kami po ay Inyong tulungan. Sa Inyo lamang po kami nagtitiwala Panginoon. Alam po namin na Kayo ay napakabuti at pinakikinggan Ninyo ang Inyong mga anak na taos pusong lumalapit sa Inyo…ipinagpapaubaya po namin ang lahat lahat sa aming buhay sa pinakamatamis na Pangalan ni Jesus…Amen

Return to Financial Prayers