Prayer for the recovery of my son

(Malabon City, Philippines)

(Sorry but I’m not very good in english so I have to write it in tagalog language)

Inihihingi ko po ng kapatawaran ang aking mga pagkakasala. Panginoon, kayo na lang po ang bahalang magpatawad sa mga kasalanan ko, Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin.

Gawin mo akong maamo. Alisin mo po ang lahat ng galit at paghihiganti sa aking dibdib. Papaghariin mo po si Kristo sa aking puso at isipan.

Hinihiling ko po sa Banal Na Espiritu Santo na lukuban Nya ng puting liwanag ng kagalingan ang aking anak na si Denver, alisin ang lahat ng elemento na siyang nagiging dahilan ng kanyang karamdaman. Nawa’y maka-recover sa pagputok ng kanyang ulo ng siyay mahulog sa bus. Hinihiling ko rin po na gumaling na rin po ang kanyang diahrea. Hinihiling ko rin po na huwag umalis ang puting liwanag na lumulukob sa kay Denver hanggat hindi pa siya gumagalingi Denver.

Naniniwala po ako Panginoon na walang imposible sa Iyo basta hiniling ko sa ngalan ni Hesus ay ipagkakaloob mo sa akin ang kahilingang gumaling ang aking anak na si Denver.

1-Pater Noster
10-Aba Ginoong Maria
1-Glory Be

Nagpapasalamat po ako sa Iyo Panginoon sapagkat ibinigay mo na po ang lahat ng aking kahilingan. Amen.

Return to Prayers for Children