I pray to make it through these next couple of week

by Jody (Usa)

I pray to make it through these next couple of weeks with work and school please pray that I will be ok.